Toiminta


Perhekoti Arjessa on seitsämän paikkaa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille, jotka hyötyvät hoidosta ja kasvatuksesta kodikkaassa ympäristössä. Säännöllisen arjen tärkeys korostuu jokapäiväisessä toiminnassamme. Perhekotimme säännöt, vuorokausi- ja viikkorytmit tuovat turvallisuutta lapsen arkeen ja ne ovat luotu lasten etujen mukaisesti. Perhekodissamme harjoitellaan yhdessä asumista ja normaaleja arkipäivän askareita. Kannustamme ikätasoisesti lapsia omatoimisuuteen ja ohjaamme heitä noudattamaan yhteisiä rutiineja. Meille on tärkeää kasvattaa lapset huomioimaan muut, sekä perhekodissa, että muualla.

Lasten psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen sekä turvallisen kasvuympäristön luominen heille on perhekotimme perustavoite. Perhekotimme toimintaperiaatteisiin ja arvoihin kuuluu lapsen ja nuoren yksilöllisyyden huomioiminen, lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä heidän biologisen taustansa ymmärtäminen. Perhekotimme edistää lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä hyvinvointia ja osallisuutta pitämällä arjen säännöllisenä sekä ylläpitämällä tuttuja ja turvallisia ihmissuhteita ja ympäristöä. Lapsia ja nuoria kohdellaan yksilönä ja heitä tuetaan esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa ja oman harrastuksen löytymisessä ja ylläpitämisessä. Hoitomme lähtökohtana on, että jokainen lapsi tuntee itsensä rakastetuksi ja arvostetuksi omana itsenään. Toimintamme perustana ja arvoina ovat kodinomaisuus, ammatillisuus ja lapsen yksilöllinen huomioiminen.

Käytössämme on myös kahden sosionomiopiskelijan opinnäytetyön tuotoksena tehty laatukäsikirja.